Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene voorwaardeN van BAUDER B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30186425 d.d. 08-02-2018


ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: BAUDER: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAUDER B.V. gevestigd te Maarsbergen die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever. Hulppersonen: alle personen die BAUDER inschakelt voor nakoming van een Overeenkomst. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die BAUDER een opdracht geeft voor het leveren van Producten of daarvoor een offerte ontvangt. Overeenkomst: de overeenkomst tussen BAUDER en Opdrachtgever. Product(en): de door BAUDER aan Opdrachtgever te leveren of geleverde producten, dan wel diensten.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn tevens van toepassing op alle precontractuele situaties tussen BAUDER en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door BAUDER zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen die schriftelijk zal worden vastgelegd door partijen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.
2.6. Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.
2.7. Een specifieke bepaling in deze algemene voorwaarden prevaleert boven een meer algemene bepaling.

ARTIKEL 3 – OFFERTES
3.1. Alle offertes van BAUDER zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft BAUDER het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn voor BAUDER slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door BAUDER is bevestigd. Offertes zijn mede gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1. hebben offertes van BAUDER een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREEN-KOMST
4.1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door BAUDER van een opdracht van Opdrachtgever of door het aanvangen met de uitvoering van de betreffende opdracht door BAUDER.
4.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
5.2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen en grondstoffen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is BAUDER gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.3. Indien de uitvoering van de opdracht aan BAUDER op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, dan is BAUDER gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.
5.4. In geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is BAUDER pas bevoegd de bedongen prijs te verhogen wanneer levering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, tenzij BAUDER uitdrukkelijk aan deze Opdrachtgever de mogelijkheid biedt om bij voortijdige prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6 – BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. De betaling van de facturen van BAUDER dient effectief te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
6.2. De op de bank(giro)afschriften van BAUDER aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens BAUDER heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd (art. 6:119a BW) vermeerderd met 2 procent over het verschuldigde bedrag per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd het recht van BAUDER op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6.4. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. BAUDER is gerechtigd deze kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde met een minimum van € 250,--.
6.5. De Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is vanaf het moment dat deze in verzuim is buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente aan BAUDER verschuldigd - welke buitengerechtelijke kosten gelijk zijn aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten - indien de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning alsnog aan BAUDER het verschuldigde heeft voldaan.
6.6 Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de betreffende nog openstaande factuur.
6.7 Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van BAUDER telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen, ter grootte van de bedragen als aangegeven door BAUDER. BAUDER is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.
6.8. BAUDER is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, indien BAUDER goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
6.9. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien BAUDER hiertegen niet binnen zeven dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.
6.10. BAUDER blijft eigenaar van de door haar geleverde Producten totdat de Opdrachtgever de prijs voor de betreffende Producten heeft voldaan.
6.11. Het in artikel 6.10 vermelde eigendomsvoorbehoud laat onverlet dat de Producten voor rekening en risico komen van Opdrachtgever bij de ter beschikking stelling van de Producten aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 7 – LEVERING, LEVERTIJDEN EN TERMIJNEN
7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van goederen in Nederland met een netto factuurbedrag boven € 1.000,-- franco (DDP, Incoterms 2000). Levering van goederen in Nederland met een netto factuurbedrag onder € 1.000,-- geschiedt af fabriek (EXW, Incoterms 2000).
7.2. Levertermijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst.
7.3. De door BAUDER opgegeven, dan wel overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden, deze zijn dus variabel.
7.4. Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming dient BAUDER schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.
7.5 Levertermijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens BAUDER, dan wel indien Opdrachtgever niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen, dan wel indien Opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de afname en/of verwerking van door Opdrachtgever aangeboden zaken (zoals het verkrijgen van de benodigde vergunningen).
7.6. BAUDER is gerechtigd geen nieuwe Producten te leveren, indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens BAUDER.
7.7. BAUDER is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

ARTIKEL 8 – VERGUNNINGEN
8.1. Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij over de juiste vergunningen beschikt, welke op basis van de wet vereist zijn voor de uitvoering van de door BAUDER op basis van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden.

ARTIKEL 9 WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/ SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING

9.1. Indien: a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; of b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van BAUDER; of c. Opdrachtgever ondanks sommatie enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens BAUDER niet of niet geheel nakomt; of d. Opdrachtgever ondanks sommatie nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen wordt opgeheven; wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens BAUDER onmiddellijk opeisbaar zijn. BAUDER is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de overige rechten van BAUDER, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. BAUDER is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1. BAUDER is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van BAUDER, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen BAUDER verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
10.2. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van BAUDER beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag.
10.3. BAUDER is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) en andere gevolgschade. Opdrachtgever dient zich desgewenst (ook) zelf tegen deze schade te verzekeren.
10.4. BAUDER is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Hulppersonen, ook niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze Hulppersonen.
10.5. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. BAUDER heeft het recht om schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of herlevering.
10.6. BAUDER is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied.
10.7. BAUDER is niet aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd of ontstaan, indien Opdrachtgever of de door deze ingeschakelde derde zich op het bedrijfsterrein van BAUDER begeeft.
10.8. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van BAUDER zelf.

ARTIKEL 11 – VRIJWARING/ AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

11.1. Indien Opdrachtgever, op grond van het toepasselijke recht, deze algemene voorwaarden, dan wel op grond van enige Overeenkomst aansprakelijk is en BAUDER wordt in dat kader door een derde aangesproken, zal Opdrachtgever BAUDER volledig vrijwaren en de door BAUDER geleden schade vergoeden.
11.2. Indien BAUDER door of namens een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade welke is ontstaan door of tijdens het verblijf op het bedrijfsterrein van BAUDER, zal Opdrachtgever BAUDER vrijwaren en alle schade, alsmede de kosten in en buiten rechte vergoeden.
11.3. Opdrachtgever zal BAUDER vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens BAUDER terzake van gebruik van door Opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens.
11.4. Ter voorkoming van schade welke direct, dan wel indirect het gevolg kan zijn van de (af)levering van een prestatie zijdens BAUDER, zal Opdrachtgever tijdig en afdoende informatie verstrekken aan BAUDER en derden en zonodig regelingen treffen met derden.

ARTIKEL 12 – RECLAME EN GARANTIETERMIJN
12.1. Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na aflevering, dan wel, ingeval van niet gereed Product, direct na oplevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering respectievelijk na oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan BAUDER te worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn schriftelijk en gemotiveerd aan BAUDER te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame binnen de garantietermijn vervallen alle mogelijke aanspraken van BAUDER ter zake van gebreken met betrekking tot de Producten. Tevens is Opdrachtgever gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan BAUDER te retourneren, op eerste verzoek van BAUDER.
12.2. Indien en voor zover een reclame door BAUDER gegrond wordt bevonden, is BAUDER uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd, indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.
12.3. Het reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens BAUDER.
12.4. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van BAUDER, onder door BAUDER te bepalen voorwaarden.
12.5. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gegevens kunnen niet door Opdrachtnemer als een tekortkoming worden aangemerkt.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

13.1. Indien BAUDER door overmacht van blijvende of voor een periode van meer dan dertig dagen wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is BAUDER gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van BAUDER op betaling door Opdrachtgever voor reeds door BAUDER verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel is BAUDER gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. BAUDER zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal BAUDER na een periode van dertig dagen alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
13.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor BAUDER tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden, waardoor - zoals gebruikelijk is in de bouw - niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van BAUDER of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit magazijnen of werkplaatsen van BAUDER en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van BAUDER kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van toeleveranciers van BAUDER wordt tevens geacht overmacht te zijn van BAUDER.

ARTIKEL 14 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN PUBLICATIE
14.1 Hoe BAUDER omgaat met de persoonsgegevens van Opdrachtgever, is vastgelegd in haar privacy policy. Deze privacy policy staat op de website van BAUDER: www.bauder.nl. De privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen.

ARTIKEL 15 – UITVOERING
15.1. BAUDER is gerechtigd Hulppersonen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 16 – HOOFDELIJKHEID

16.1. Indien met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
17.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon is niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, onverminderd het recht van BAUDER een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

18.1. BAUDER is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien BAUDER niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van BAUDER dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen

Ons adres

Bauder B.V.
Ambachtsweg 4H
3953 BZ MAARSBERGEN

Telefoon: +31 343 437 200
Telefax: +31 343 437 211


info[at]bauder.nl